Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie nowoczesnyposrednik.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony nowoczesnyposrednik.pl („Strona” lub „Serwis”) oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Money Plus sp. z o.o., z siedzibą Szczecinie przy Al. Piastów 14 („Usługodawca”). NIP 8522600246

2. Korzystanie ze Strony oraz udostępnianych usług („Usługi”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca zapewnia osobom korzystającym ze Strony („Użytkownik”) usługi wskazane w § 2.3 Regulaminu.

2. Usługi udostępniane przez Usługodawcę są odpłatne.

3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom odpłatne Usługi takiej jak:

 • korzystanie z aplikacji NowoczesnyPosrednik.PL przeznaczonej na system Android
 • korzystanie z portalu systemu NowoczesnyPosrednik.PL 
 • śledzenie zmian w księdze wieczystej 
 • usługi hostingu dla śledzonych ksiąg wieczystych usługi hostingu i zarządzania dokumentów certyfikowanych SSL 

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwości zarządzania dokumentami w serwisie NowoczesnyPosrednik.PL pod linkiem https://system.nowoczesnyposrednik.pl/

5. Usługodawca udostępnia w ramach licencji wzory dokumentów oraz oświadczeń wczytanych do systemu NowoczesnyPosrednik.PL

6. Usługodawca umożliwia dokonywanie indywidualnych zmian w treści udostępnionych wzorów dokumentów

7. Usługodawca nie odpowiada za treść udostępnionych umów oraz dokumentów , stanowią one wyłącznie wzór , który Usługobiorca powinien zmodyfikować na swoje potrzeby.


§3 REJESTRACJA I DANE OSOBOWE

1. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail oraz stworzenia hasła dostępu dla swojego konta.

2. Użytkownik zakładając konto oświadcza, że:

 • a. podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • b. ma ukończone 18 lat.

3. Podane przez Użytkownika dane, stanowiące dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”).

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 • a. administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, e-mail: nowoczesnyposrednik@gmail.com;
 • b. dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
  • i) zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • ii) w celach marketingu usług i produktów Usługodawcy. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • iii) w przypadku wyrażenia właściwych zgód przez Użytkownika – w celach marketingu usług i produktów osób trzecich, w tym poprzez przesyłanie informacji handlowej. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • c. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przez okres utrzymywania konta przez Użytkownika;
 • d. Dane osobowe Użytkowników (tj. adres e-mail) mogą być przekazywane podmiotom trzecim, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, których jest aminiastratorem;
 • d. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. udzielonej zgody);
 • e. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • f. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Brak podania danych osobowych (tj. adresu e-mail) będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Strony oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej) jak także, na potrzeby podglądu dokumentów PDF, właściwego oprogramowania – Adobe Reader.

2. Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem ze Strony i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze Strony oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień § 5.3 Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Strony oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.

2. Korzystanie z forum przez zarejestrowanego Użytkownika jest możliwe pod wybranym pseudonimem. Raz wybrany pseudonim nie może zostać zmieniony.

3. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Ponadto, niedopuszczalne jest umieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne.

4. Bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika przekazów reklamowych.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. O ile wiążące przepisy polskiego prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu oraz w związku ze świadczeniem Usług i udostępnianiem Strony.

§8 ZAWIERANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

 • a. w przypadku Użytkownika nie zarejestrowanego – zaprzestania korzystania z Usług;
 • b. w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – zamknięcia konta przez Użytkownika poprzez: (i) skorzystanie z odpowiedniej funkcji w panelu użytkowania lub (ii) wysłania wiadomości e-mail z oświadczeniem woli o rozwiązania umowy o Usługi i żądaniem zamknięcia konta Użytkownika na adres wskazany w § 9.3 Regulaminu. Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości;
 • c. na skutek zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług zgodnie z w §6.1 Regulaminu;
 • d. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę zgodnie z § 5.4 Regulaminu.

3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca

3. Reklamacje należy zgłaszać na adres nowoczesnyposrednik@gmail.com opisując zaistniały problem.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji – 30 dni.